Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

uchwała Zarządu Fundacji Centaurus

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Polityki prywatności dla użytkowników wspierających działalność przez wysyłanie wiadomości sms

§1. Na podstawie §23 ust. 2 statutu Fundacji Centaurus uchwala się Politykę prywatności.
§2. Uchwała przyjęta stosunkiem jeden głosy za przyjęciem uchwały. Głosów ważnych oddano jeden.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu na stronie www Fundacji Centaurus lub jej podstronach.

Prezes Zarządu Fundacji Centaurus Ewa Mastyk

 

I. Dane osobowe.

§ 1. 1. W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal” – strona główna http://www.centaurus.org.pl oraz jej pod-strony,
 2. „Wykonawca/Administrator” – właściciel Portalu tj. Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
 3. „Użytkownik” – każdy internauta, który korzysta z możliwości wsparcia działalności Wykonawcy, poprzez wysłanie wiadomości sms na jeden lub kilka numerów wskazanych w Portalu.

2. Użytkownik w celu wsparcia działalności Wykonawcy może wysłać wiadomość sms na jeden lub kilka numerów telefonu podanych w Portalu.
3. Numer telefonu Użytkownika lub inne dane osobowe podane w korespondencji z Wykonawcą lub zebrane przez Wykonawcę są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie.

§ 2. 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.

§ 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 4. 1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest wsparcie działalności Wykonawcy za pomocą możliwości, opisanych w Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Wykonawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach.
2. Wykonawca w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów, o ile nie narusza to praw i wolności Użytkownika, może wysyłać na numer telefonu Użytkownika, z którego został wysłany sms na jeden z numerów telefonu podanych w Portalu, smsy z zaproszeniem do dalszego wsparcia działalności Wykonawcy.
3. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu opisanym w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Sprzeciw może zostać wyrażony w szczególności: mailem na adres [email protected], listownie na adres Wykonawcy wskazany w §1 lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy, znajdującej się pod adresem wskazanym w §1.

§ 5. Podanie danych osobowych Użytkownika w postaci jego numeru telefonu w celu wsparcia działalności Wykonawcy poprzez wysłanie smsa na jeden lub kilka numerów podanych w Portalu, jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia wsparcia Wykonawcy w ten sposób.

§ 6. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym.

 

II Klauzula informacyjna

§ 7. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji wsparcia działalności Wykonawcy oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

III. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 8. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 9. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

V. Inne.

§ 10. Użytkownik ma możliwość anonimowego wsparcia działalności Wykonawcy za pośrednictwem smsa wysłanego na numery podane w Portalu, przy czym jest to związane z ujawnieniem Wykonawcy numeru telefonu, z którego sms został wysłany.

§ 12. Fundacji przysługuje prawo zmiany regulaminu na zasadach właściwych zmianie decyzji w formie uchwały.

§ 13. Traci moc uchwała Zarządu Fundacji Centaurus z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Polityki prywatności.


POMAGAM!
Koszyk