Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Regulamin newsletter

uchwała Zarządu Fundacji Centaurus

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

regulamin newsletter

§1. Na podstawie §23 ust. 2 statutu Fundacji Centaurus uchwala się niniejszy regulamin.
§2. Uchwała przyjęta stosunkiem jeden głosy za przyjęciem uchwały. Głosów ważnych oddano jeden.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu na stronie www Fundacji Centaurus.

Prezes Zarządu Fundacji Centaurus Ewa Mastyk

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. W niniejszym regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal” – strona główna http://www.centaurus.org.pl oraz jej pod-strony,
 2. „Administrator” – właściciel Portalu tj. Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
 3. „Użytkownik” – każdy internauta dokonujący rejestracji.

2. Adres e-mail Użytkownika lub inne dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem lub zebrane przez Administratora są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie.
3. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

Usługi

§ 2. 1. Usługa newsletter ma na celu dostarczenie zmówionych informacji.
2. Usługi świadczone w ramach newsletter są bezpłatne.
3. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www. należącej do Fundacji, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail oraz innych danych określonych w procesie rejestracji.
4. Zamówienie newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji, w tym informacji handlowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Administratora oraz jego partnerów.
5. Zamówiony newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim oraz wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usługi oraz realizacji postanowień Regulaminu.
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. W celu zarejestrowania się Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.
8. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

 

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

§ 3. 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi newsletter dokonanej przez Użytkownika.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy newsletter.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce newsletter.
6. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji.
7. O usunięciu adresu e-mail z bazy newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

 

Dane osobowe.

§ 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centaurus.

§ 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 6. 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
2. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Sprzeciw może zostać wyrażony w szczególności: mailem na adres [email protected], listownie na adres Wykonawcy wskazany w §1 lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy, znajdującej się pod adresem wskazanym w §1.

§ 7. Podanie danych osobowych Użytkownika, jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usługi.

§ 8. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

II Klauzula informacyjna

§ 9. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w uzyskiwania newslettera oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

§ 10. 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do newsletter wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej newsletter w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 

Postępowanie reklamacyjne

§ 11. 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres @ wskazany na stronie newsletter.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 13. Fundacji przysługuje prawo zmiany regulaminu na zasadach właściwych zmianie decyzji w formie uchwały.

§ 14. Traci moc uchwała Zarządu Fundacji Centaurus z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu usługi newsletter.


POMAGAM!
Koszyk