uchwała Zarządu Fundacji Centaurus

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

regulamin zbierania podpisów i składania petycji

§1. Na podstawie §23 ust. 2 statutu Fundacji Centaurus uchwala się niniejszy regulamin.
§2. Uchwała przyjęta stosunkiem jeden głosy za przyjęciem uchwały. Głosów ważnych oddano jeden.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu na stronie www Fundacji Centaurus.

Prezes Zarządu Fundacji Centaurus Ewa Mastyk

 

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. W niniejszym regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal” – strona główna http://www.centaurus.org.pl oraz jej pod-strony,
 2. „Administrator” – właściciel Portalu tj. Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
 3. „Podpisujący” – każdy internauta, który podpisuje petycje.

2. Adres e-mail Podpisującego i inne dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem lub zebrane przez Administratora są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie.
3. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

Petycja.

§ 2. 1. Podpisujący w celu wyrażenia poparcia dla określonej inicjatywy podaje wskazane w serwisie dane osobowe.
2. Administrator w celu realizacji inicjatywy, zbiera dane osobowe Podpisujących, formułuje stawisko, projekt aktu prawnego bądź wystąpienia i kieruje go wraz z danymi osobowymi Podpisujących do odpowiednich osób i organów.
3. Podpisanie petycji następuje poprzez podanie – na stronie internetowej www. należącej do Fundacji – przez Podpisującego własnego adresu e-mail oraz innych danych określonych w procesie.
4. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
5. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć Podpisującego i być zgodne z prawdą.
6. Podpisujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o wykonaniu przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym.

 

Dane osobowe.

§ 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centaurus.

§ 4. Podpisujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 5. 1. Administrator przetwarza dane osobowe Podpisujących w zakresie niezbędnym do realizacji petycji oraz §2 ust. 6. Dane osobowe Podpisujących podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Podpisującym odpowiedzi.
2. Podpisujący w każdej chwili może wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw może zostać wyrażony w szczególności: mailem na adres [email protected], listownie na adres Wykonawcy wskazany w §1 lub osobiście do protokołu w siedzibie Administratora, znajdującej się pod adresem wskazanym w §1.

§ 6. Podanie danych osobowych . Podpisującego, jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji petycji.

§ 7. Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

Klauzula informacyjna.

§ 8. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postulatów z petycji oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

§ 10. Fundacji przysługuje prawo zmiany regulaminu na zasadach właściwych zmianie decyzji w formie uchwały.

§ 11. Traci moc uchwała Zarządu Fundacji Centaurus z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu petycji.