Aktualnie ratujemy
Konkurs fotograficzny

 

Zapraszamy do konkursu fotograficznego

Lis i Mały Książę, czyli sztuka oswajania”.

 

Konkurs jest organizowany w ramach kampanii Gramy dla Zwierząt, projektu Fundacji Centaurus. Tematem konkursu jest twórczo rozumiana przyjaźń człowieka i zwierzęcia, radość i wartość ich wspólnej zabawy.

 

 

 

Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Lis i Mały Książę, czyli sztuka oswajania ”

 

Przesłanie

Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.”

 

1. Cele konkursu:

  • kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt, tworzenie dobrych wzorów opieki na zwierzętami domowymi i gospodarskimi, zaangażowanie wspólnie z FC działanie dobra dla zwierząt i w imieniu zwierząt.
  • zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności;
  •  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

 

2. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora fotografii zainspirowanej tematem. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie TRZY pracę.

 

4. Termin składania prac:

Prace należy składać do 29.04.2016 r. (godz. 23.59) na adres projekty@centaurus.org.pl  dopiskiem w temacie „Mały Książę”.

 

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej, minimalny rozmiar zdjęcia 3000 x 2000px i o minimalna waga 1,5 MB, w formacie JPG

 

Zgłoszenie oprócz załączonej fotografii musi zawierać:

  • imię i nazwisko autora
  • dane kontaktowe (adres, numer telefonu)

5. Kryteria oceniania:

  • wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;
  • poziom artystyczny pracy;
  • twórczy charakter fotografii;

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez władze fundacji. W jury będę artyści biorący udział we wrocławskim koncercie „Gramy dla zwierząt”. Ocena jury nie podlega dyskusji i jest ostateczna. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailowa przez organizatora. Autorzy trzech  najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

 

 

Wybrane prace wezmą udział w otwartym konkursie sms-owym na najlepszą fotografię na stronie Fundacji, który będzie toczył się od 1-6 maja 2016 stronach centaurus.org.pl, gramydlazwierzat.pl oraz fanpage'u fb Fundacji. Zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności - Nikon Coolpix S7000.

 

 

6. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów prac konkursowych, np. w celu prezentacji na stronie FC i w wydawnictwach tworzonych przez FC i w scenografii podczas koncertu we Wrocławiu w dniu 7 maja.

 

7. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza:

a. że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie;

b. jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;

c. uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno- reklamowych;

d. wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

e. akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadczenia uczestnika.

 

Ustalenia dodatkowe:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 

Oświadczenia uczestnika konkursu fotograficznego

„Lis i Mały Książę, czyli sztuka oswajania ”

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;

2. jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;

3. nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

4. uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych;

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Oświadczenie o prawach autorskich

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

 

2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

b) wprowadzenie do pamięci komputera,

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży

Organizatora;

h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;

i) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych:

imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z działalnością Organizatora.

 

4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

 

5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

 

6. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

 

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

Jeden procent Szczekają o pomoc Mini Farma Eko Klub Księga gości Adopcja realna Adopcja wirtualna Metamorfozy Galeria zdjęć Kwestarnia Paka dla zwierzaka Folwark zwierzęcy Nasze aukcje Allegro
Kontakt
Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488

PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Swift/Bic: BPKOPLPW
IBAN: PL15102052260000600202200350
Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)
Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!